19/07

Reforma d’una petita casa entre mitgeres

L’obra de casa el David i l’Elian ja està molt avançada.

El 2014 vam començar aquest petit projecte en una típica casa popular entre mitgeres d’una sola planta, murs de càrrega, amb coberta a dues aigües paral·lela a façana i només 50m2 de superfície útil.

S’aprofita tot el volum existent, amagat originalment amb un fals sostre a 2,80m, per incorporar un altell en la part central de la casa on es fa coincidir amb els usos que necessiten menys alçada, la cuina i el bany. Aconseguim guanyar fins a un 50% de superfície útil sense modificar la pell exterior i augmentem el volum d’aire interior per millorar el confort espaial amb la mínima compartimentació possible.

A nivell ambiental, s’ha aïllat el terra i la coberta per reduir les pèrdues energètiques en les dues superfícies més importants al ser una casa de planta baixa i s’han deixat els murs de càrrega sense trasdossar per aprofitar la seva gran inèrcia tèrmica. S’han realitzat noves obertures al petit pati central per potenciar la ventilació creuada de l’habitatge per no haver de necessitar cap sistema actiu de refrigeració i millorar les condicions d’il·luminació natural. En aquests mesos d’obra tant calorosos, tot i no tenir el sostre aïllat, ja es noten els efectes de les petites estratègies de millora energètica.

Gràcies a la participació activa dels clients en el procés d’obra, auto-construint part del projecte, s’han pogut reduir costos i afrontar les millores infraestructurals bàsiques per anar completant el projecte en el temps.