Balanç Social

Realitzem el Balanç Social anualment des del 2012. El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social.El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: el funcionament econòmic i la política de lucre; la perspectiva de gènere; l’equitat i la democràcia interna; la sostenibilitat ambiental; el compromís social i la cooperació; i la qualitat del treball.

Aquí us podeu descarregar el nostre darrer Balanç Social, amb dades corresponents a l’exercici 2019. A continuació us deixem algunes dades que considerem rellevants:

Membres de l’organització

El 2019 hem estat 13 sòcies treballadores i una sòcia col·laboradora, i no hem tingut cap persona contractada. La Plantilla Mitjana Equivalent (PME) ha estat de 11,46.

Economia

Aquest any 2019 l’impacte de les subvencions ha estat molt més alt que en anys anteriors (3% el 2018, 5% el 2017) especialment a causa del projecte “Per a una política pública cooperativa d’accés a l’habitatge a Catalunya” de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Subvenció per a projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes Aracoop, promoguda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el finançament del Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social-Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Dipòsits i préstecs ètics

El 2019 no hem dut a terme ni dipòsits ni préstecs de cap tipus. Lacol opera amb Caixa d’Enginyers, entitat cooperativa.

Transparència

Compliment: 14%. Fins aquest any no havíem publicat les dades del Balanç Social.

Formació

Compliment: 67%. Lacol fomenta la formació de les seves sòcies incloent les hores en la jornada laboral i cobrint el cost sempre que és possible.

Qualitat laboral

Compliment: 100%. Lacol ofereix algunes millores laborals com millores dels permisos establerts per la llei en conciliació de la vida familiar i laboral, i espais d’atenció emocional i cura a les treballadores. Tot i això el qüestionari de qualitat laboral a les sòcies treballadores del BS és una de les eines que mirem amb més atenció i que ens serveixen cada any per fixar objectius a millorar de cara al futur. Aquest any les sòcies treballadores han valorat amb un 8,93 de mitja el seu grau de satisfacció global.

Igualtat salarial

A Lacol practiquem una igualtat salarial 1:1 de la bestreta neta.

Mercat social

Un 15,8 % de les compres de béns i serveis, i un 29% de les vendes s’han realitzat a entitats de la XES.

Intercooperació

Compliment: 50%. Aquest 2020 ens hem traslladat a La Comunal, on compartim espai i gestió amb altres cooperatives, i on esperem que naixeran nous projectes d’intercooperació.

Contribució al procomú

Compliment: 33%. Utilitzem programes ofimàtics de programari lliure de manera regular i majoritària. Malauradament en el nostre camp manquen alternatives lliures de CAD i BIM, també que ens permetin treballar amb els nostres col·laboradors i administracions. Algunes eines com el servidor de correu són també assignatures pendents.

Perspectiva feminista

Compliment: 100%. Malgrat aquest % al BS som conscients de que encara queda camí per recórrer i per això cada any intentem dur a terme activitats o formacions de cures i de perspectiva feminista.

Xarxes i moviments

Aquí podeu veure les xarxes de les quals formem part.

Interculturalitat

A Lacol hi ha un 0% de persones treballadores extracomunitàries (estrangeres) i un 0% de persones treballadores racialitzades.

Medi ambient

Compliment: 56%. Aquest era un tema que hem volgut millorar amb el nou canvi de local, on hem millorat la gestió de residus (augmentant el % de residus que se separen) i eliminant les ampolles d’aigua de plàstic instal·lant un sistema de filtratge.

Altres dades

L’anàlisi pel Balanç Social ens serveix per recollir altres dades que no hi surten reflectides. Per exemple en l’apartat de proveïdors i ventes, si afegim altres entitats de l’ESS que no formen part de la XES obtenim que un 49,5% del total de les vendes i un 29,5% de les compres a proveïdors són a entitats de l’ESS. A més a més, treballem amb proveïdors de proximitat. El 75,5% provenen de Barcelona i la seva àrea metropolitana, el 12,5% de la resta de Catalunya, el 6% de la resta de l’estat espanyol, i el 6% de la resta d’Europa.