Habitacions per a fills adolescents

Intervenció, Obra

ANY: 2014

ANY D'EXECUCIÓ: 2014

El projecte neix de la necessitat d’aconseguir més espais per als adolescents d’una família. Es tracta d’ubicar dues habitacions en una peça situada al final de l’habitatge, al pati interior d’illa.

Degut al reduït espai d’aquesta peça i a la voluntat de mantenir un bany existent, es pensa en crear dos espais en diferents nivells, aixecant un petit volum, per tal d’ubicar-hi una de les peces.

Es treballa amb un sistema constructiu en sec (majoritàriament) combinant la fusta i el metall.

Es projecta des de la sinceritat constructiva, permetent que tant els sistemes constructius com els propis materials puguin concebre’s amb la màxima claredat; és el cas de l’estructura metàl·lica vista que se separa de l’envolvent permetent entendre’n tot el conjunt i la continuïtat entre façana i coberta.

Es parteix d’una estructura metàl·lica vista, recolzada sobre el mur existent. Revestida interiorment amb panells d’OSB i xapa metàl·lica miniona d’acer galvanitzat a la part exterior, amb aïllament i càmera d’aire. El paviment i les divisòries són de fusta.

Es deixa alguns dels materials amb el seu color i textures pròpies. S’utilitza la pintura blanca en certs elements per donar lluminositat al conjunt i combinada amb la fusta, aportant calidesa a l’espai.

Des de LaCol ens hem encarregat de construir part de l’obra: l’estructura i envolvent, l’escala i les divisòries i acabats de fusta.