Cooperativa d’habitatge La Borda

Habitatge cooperatiu, Obra

ANY: 2014

ANY D'EXECUCIÓ: Febrer 2017 - Octubre 2018

CLIENT: La Borda, cooperativa d'habitatges en cessió d'ús

EMPLAÇAMENT: Constitució 85-89, barcelona

SUPERFÍCIE: 3.000 m²

COL.LABORADORS: Arkenova, Miguel Nevado, AumedesDAP, Societat Orgànica i PAuS (Coque Claret i Dani Calatayud)

Podeu trobar més imatges del procés de construcció de La Borda a la nostra pàgina de Facebook

La Cooperativa d’habitatges La Borda és una promoció auto-organitzada per les seves futures usuàries per accedir a un habitatge digne, no especulatiu i que posi en el centre el seu valor d’ús, a través d’una estructura col.lectiva.  La idea d’una cooperativa d’habitatges neix el 2012 com un projecte més de Can Batlló impulsat per la comunitat en el procés de recuperació del recinte industrial,  i del teixit veïnal i cooperatiu del barri de sants.

El projecte s’emplaçarà a un solar (HPO) cedit per l’ajuntament a 75anys  al carrer Constitució, situat en una posició limítrofa del recinte industrial de Can Batlló amb façana a la trama històrica del barri de la Bordeta.

Són 3 els principis fonamentals i transversals del projecte,

(1) re-definir el programa de l’habitatge col·lectiu

El programa de l’edifici planteja 28 habitatges (40, 55 i 70m2) i espais comunitaris que han de permetre estirar el fet d’habitar des l’espai privat a l’espai públic per potenciar la vida comunitària i veïnal. Aquests espais són: cuina-menjador, espai de treball compartit, bugaderia, espai polivalent, espai per convidats, espai de salut i cures, magatzem per plantes, i espais exteriors i semi-exteriors com el pati i els terrats. Tots ells articulats al voltant d’un pati central, un gran espai de relació que recorda a les “corrales”, tipologia d’habitatge social i popular.

(2) sostenibilitat i qualitat ambiental

L’objectiu és construir l’edifici amb el menor impacte ambiental, tant en l’obra com en la seva vida útil, i sobretot, aconseguir el confort en els habitatges amb el mínim consum per reduir els costos globals d’accés a l’habitatge i eliminar la possibilitat de pobresa energètica entre les usuàries.  Partim del convenciment que la millor estratègia és reduir  la demanda inicial de tots els vectors ambientals de l’edifici (energia, aigua, materials i residus), especialment a nivell energètic, on prioritzarem les estratègies passives per aconseguir el màxim aprofitament dels recursos existents.

(3) participació de les usuàries

L’auto-promoció i la posterior gestió col·lectiva implica que la participació de les futures usuàries en el procés (disseny, construcció i ús) sigui la variable més important i diferencial del projecte, generant una oportunitat per a conèixer i projectar amb elles i les seves necessitats concretes.

Durant el disseny, la participació s’articula mitjançant la comissió de arquitectura, que és el vincle entre l’equip tècnic i l’assemblea general, i l’encarregada de preparar els tallers d’arquitectura.  Fins al moment hem realitzat taller d’imaginari, programa, estratègies de projecte, estratègies ambientals, tipologia, i per últim, 3 sessions per a la validació de l’avantprojecte.