Serveis tecnics

Podeu confiar en nosaltres qualsevol servei tècnic per a la vostra llar o negoci.

ITE: INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS
Vius o tens una finca antiga? Els edificis d’abans de 1971 han de passar obligatòriament la Inspecció Tècnica dels Edificis.

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
Des del juny de 2013 si voleu vendre o llogar el vostre habitatge o local, necessiteu tenir un certificat d’eficiència energètica.

CÈDUL·LA D’HABITABILITAT
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat, segons el Decret 141/2012 i tenint en compte la data en que va ser construït, és a dir, certifica que és apte per a ser destinat a residència de persones. Aquest document és necessari per  llogar o vendre un habitatge i contractar el serveis d’aigua, gas i electricitat a les companyies subministradores.

AIXECAMENTS PLANIMÈTRICS
Descripció gràfica i analítica d’un solar, edifici, habitatge o part d’aquest.
Necessaris per a la correcte interpretació de les superfícies i distàncies acotades.

ESTUDI DE VIABILITAT
Assessorament i/o valoració tècnica i econòmica en temes associats a l’ús de locals, canvis en habitatges. Segons normativa.
És un recurs molt útil per l’inici d’una nova obra o d’un projecte. D’aquesta manera, es minimitza el marge d’error ja que totes les circumstàncies vinculades al projecte són estudiades.

PROJECTES TÈCNICS
Redacció i direcció de projectes associats a les intervencions en locals, habitages i/o zones comunes dels edifi cis, mitjantçant informe d’idoneïtat tècnica. Rehabilitació de façanes i elements comuns. Reforços estructurals. Obres de manteniment i conservació.

INFORMES, CERTIFICATS I PERITATGES LEGALITZACIONS en locals, habitages i edificis.
Exposar l’opinió d’un tècnic. Validació d’una obra o intervenció.

No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres per demanar més informació sense compromís, al 93 172 06 77, al correu info@lacol.coop o passant al nostre local (C. Ciceró 5) de dilluns a divendres de 9 a 19h.