27/12

Iniciem la participació de l’avanç de POUM a Vilanova del Vallès

Durant el primer semestre de 2018 estarem duent a terme el procés de participació al voltant de l’avanç de POUM a Vilanova del Vallès. En tot aquest procés es vol comptar amb la ciutadania per realitzar una diagnosi i propostes d’aquells temes del municipi que es considerin clau.

El municipi de Vilanova del Vallès es regula per un planejament urbanístic general aprovat el 1988. Des de llavors s’han tramitat una vintena de Modificacions Puntuals de Normes Subsidiàries, sis Plans Parcials Urbanístics i cinc Plans Especials Urbanístics, per anar definint o adaptant-lo a la realitat de cada moment. Durant aquests anys hi ha hagut diversos canvis legislatius que fan que sigui necessari un nou document de planejament general del municipi. Però sobretot és necessari resoldre la desconnexió que hi ha entre el planejament vigent i les necessitats del municipi, principalment en referència al sòl no urbanitzable, a les urbanitzacions disperses en el territori i l’adequació a les actuals circumstàncies imposades per la forta crisi immobiliaris i econòmica.

Per això l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha arrencat la revisió del planejament actualment vigent. El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) haurà de respondre també als nous criteris socials i mediambientals que regeixen en l’actualitat fruit de la major sensibilització ciutadana en la preservació del medi ambient, i a una major conscienciació en la preservació de la qualitat urbana i el paisatge.

Els encarregats de la redacció de l’avanç de POUM son la consultoria LAND Urbanisme i Projectes, i integren el seu equip Salgas Advocats per la part jurídica i Lavola, que realitzarà l’assessoria ambiental. Es preveu que el document estigui acabat abans d’estiu de 2018.