Participació de l’avanç de POUM a Vilanova del Vallès

Territori

ANY: 2018

CLIENT: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Vilanova del Vallès

EMPLAÇAMENT: Vilanova del Vallès

El municipi de Vilanova del Vallès es regula per un planejament urbanístic general aprovat el 1988. L’ajuntament del municipi veia necessari resoldre la desconnexió que hi ha entre el planejament vigent i les necessitats del municipi, principalment en referència al sòl no urbanitzable, a les urbanitzacions disperses en el territori i l’adequació a les actuals circumstàncies imposades per la forta crisi immobiliaris i econòmica. Per això l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha arrencat la revisió del planejament actualment vigent. El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ha de respondre també als criteris socials i mediambientals que regeixen en l’actualitat fruit de la major sensibilització ciutadana en la preservació del medi ambient, i a una major conscienciació en la preservació de la qualitat urbana i el paisatge. Es volia comptar amb la ciutadania per realitzar una diagnosi i propostes de com ha de ser el municipi. Per això durant el primer semestre de 2018 hem dut a terme el procés de participació al voltant de l’avanç de POUM a Vilanova del Vallès.

Es van programar una caminada de reconeixement del municipi (que degut al mal temps es va canviar en un mapeig col·lectiu), dos tallers temàtics (mobilitat i medi ambient / equipaments i habitatge) i un darrer taller de validació de les propostes de l’equip redactor. Els encarregats de la redacció de l’avanç de POUM han estat la consultoria LAND Urbanisme i Projectes, i han integrat al seu equip Salgas Advocats per la part jurídica i Lavola, per l’assessoria ambiental.

Durant el procés s’han pogut identificar problemàtiques a millorar del municipi, com la mobilitat amb els altres municipis, la connexió de les antigues urbanitzacions amb el centre o la manca de tipologies d’habitatge per les franges més joves i grans de població. També aquells aspectes positius que calia protegir i revaloritzar, com l’entorn natural (en especial el bosc i el riu) i el sector agrícola existent.