Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2025

Territori

ANY D'EXECUCIÓ: 2015-2016

CLIENT: Ajuntament de Barcelona

COL.LABORADORS: Cooperativa Celobert

Lacol, juntament amb la cooperativa Celobert, hem portat a terme la coordinació i redacció del nou Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2025, així com el procés de participació.

El nou pla actualitza l’anterior Pla d’Habitatge 2008-2016 i permet activar nous instruments i recursos per a fer front als importants reptes de Barcelona per garantir el dret a l’habitatge.

El pla s’estructura en quatre grans eixos estratègics:

(A) Prevenir i atendre l’emergència habitacional i l’exclusió residencial;

(B) Garantir el bon ús de l’habitatge;

(C) Ampliar el parc assequible;

(D) Mantenir, rehabilitar i millorar el parc actual.

Cada un dels eixos incorpora diverses línies d’actuació que al seu torn es concreten en 59 actuacions.

L’elaboració del pla ha inclòs un ampli procés de participació amb els veïns i veïnes de la ciutat i tècnics municipals, coincidint amb el desenvolupament del Pla d’Actuació Municipal. Així doncs, s’ha desenvolupat 21 sessions de participació, dues a cadascun dels deu districtes i una a nivell de ciutat.

A més a més, la planificació de les polítiques d’habitatge s’ha abordat també, des de l’escala de districte, buscant identificar les necessitats i potencialitats dels diferents territoris.

Podeu descarregar el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025 a la web de l’ajuntament de Barcelona habitatge.barcelona.