Reforma de la casona del Baldiri

ANY: 2014

ANY D'EXECUCIÓ: 2015

EMPLAÇAMENT: Sant Boi de Llobregat

SUPERFÍCIE: 105 m²

El David i l’Elian volien transformar una petita casa popular entre mitgeres en un espai més confortable i adaptat a una parella jove amb tres habitacions i el bany a l’interior de l’habitatge. La casa, d’una sola planta i només 50m2 de superfície útil, estava conformada per murs de càrrega perimetrals i una coberta a dues aigües paral·lela a façana que passaven desapercebuts degut a una gran quantitat de compartimentació i un fals sostre a 2,80m d’alçada.

Degut a l’economia de mitjans que es disposava es decideix intervenir només en el volum existent per incorporar un altell en la part central de la casa que es fa coincidir amb els usos que necessiten menys alçada en planta baixa. Aconseguim guanyar fins a un 50% de superfície útil aprofitant tot el volum d’aire interior i millorant la sensació d’amplitud amb la mínima compartimentació possible.

A nivell ambiental, s’ha aïllat el terra i la coberta per reduir les pèrdues energètiques en les dues superfícies més importants en una casa de planta baixa i s’han deixat els murs de càrrega sense trasdossar per aprofitar la seva gran inèrcia tèrmica. S’han realitzat noves obertures al petit pati central per potenciar la ventilació creuada de l’habitatge per no haver de necessitar cap sistema actiu de refrigeració i millorar les condicions d’il·luminació natural. En tots aquells elements constructius que ha estat possible s’ha utilitzat fusta natural.

Gràcies a la participació activa dels clients en el procés d’obra, auto-construint una bona part del projecte, s’han pogut reduir costos i afrontar les millores infraestructurals bàsiques per anar completant el projecte en el temps.