18/09

Jornada oberta per definir els usos de la coberta de les vies del tren a Sants

IMG_6625Aquest dilluns 16 de setembre ha tingut lloc l’últim acte obert del procés per a la definició dels usos de la coberta de les vies del tren a  Sants. L’acte, amb una durada de dues hores, ha tingut una primera part d’informació on els tècnics redactors del projecte (Sergi Godia i Ana Molino) han exposat com ha avançat la seva definició i des d’Habitat Urbà s’ha explicat el calendari dels propers mesos. Els grups encarregats del procés (Raons Públiques i LaCol) han publicat els resultats extrets de les entrevistes a agents representatius del territori i les recollides a veïns i veïnes particulars en sortides a l’espai públic i visites organitzades a la mateixa coberta.

A l’acte van assistir una seixantena de veïns i veïnes del barri de diferents edats. Després de la introducció feta pels tècnics i representants de l’Ajuntament, s’han fet tres taules de reflexió, en les quals s’ha parlat del següents temes i amb el següents resultats:

Taula A: Oci: espais de lloc i esport

– Sembla bé la ubicació dels espais de lleure per a nens proxims a les escoles Cavall Bernat i Lluis Vives.
– La creació d’un espai de lloc educatiu per a infants sembla bé per que sigui atractiu i diferencial i una motivació per a pujar a la cobertura.
– Es creu que els espais infantils han de ser oberts al parc, per evitar tanques. Es pot crear un entorn que generi sensació de recollida amb vegetació.
– S’aproven els espais infantils i d’esport (fitnes – màquines) per separat, ja que poden generar incompatibilitat amb altres usos.
– Cal repensar la linealitat de les màquines o considerar-les espais de relació per gent gran (associats amb un CAP, per exemple).
– Es considera molt important la ubicació de serveis bàsics associats a aquestes àrees.

S’ha reflexionat també sobre la possible situació dels usos puntuals que no tenen cabuda per les característiques de la llosa (dimensions i entorn).

– Es considera que són propostes de necessitats pel barri molt  importants i que s’han de traslladar a altres espais.
– Els usos lineals lligats a esports han de donar-se a una  plataforma que permeti aquests usos simultànis: compatibilitat de correr, patinar, bicicletes. Pot ser la mobilitat ràpida es trasllada a Antoni Capmany.

IMG_6634

Taula B: Compatibilitat entre usos i entorn

– S’ha parlat de la situació actual del projecte, pel que fa als passos inferiors que creen inseguretat i l’estat dels edificis que es troben al carrer Burgos.
– Cal tenir present a la gent gran a l’hora de dissenyar els accessos i garantit el seu manteniment.
– Cal generar un espai segur: amb il·luminació, espais oberts, usos que generin seguretat i vigilància.
– També el manteniment adient dels accessos mecànics s’ha de tenir en compte per augmentar la sensació de seguretat.
– Cal tenir en compte que és un espai per l’ús cotidià dels veïns, i no ha d’haver-hi massa coses que interrompeixin el moviment.
– Cal controlar el soroll del aparells extractors d’aire.

Taula C: Espai verd i de ombres

– Alguns veïns expressen alguns dubtes sobre les fases de construcció del carrer Antoni Capmany.
– S’han explicat alguns temes més tècnics sobre tipus d’espais verds (alt, mitjà i baix) i els seus usos relatius i les seves característiques de manteniment.
– Desprès d’aquesta explicació, alguns veïns, han demostrat dubtes sobre els temps de creixement dels arbres i de la vegetació. Quan les plantes hauran crescut completament?
– La solució híbrida de paviment (peces de formigó i gespa), estil passeig de Sant Joan, sembla òptima, però sorgeixen dubtes pel seu difícil manteniment.
– En una segona part, s’ha parlat dels possibles conflictes amb els múltiples usos proposats, sobretot, entre els usos ràpids (bicicletes, patins…) i els lents (vianants).
– S’ha pensat que una bona divisió de carrils (espais diferencials) a travès d’una diferenciació de materials o colors, pot ser ideal per a tractar l’acabat del terra dels recorreguts principals.

El procés va començar el maig de 2013 i finalitzarà a l’octubre amb la presentació a la Comissió de Seguiment del Districte i amb un recorregut metropolità el dissabte 5 d’octubre que visitarà els espais al voltant de les vies del tren fins a Cornellà.

Enllaços d’interès

Els veïns de Sants proposen nous usos per la coberta de les vies de tren, nota de premsa de l’Ajuntament de Barcelona
El veïnat de Sants participa en la jornada ciutadana sobre els usos de la cobertura del calaix, el3.org
Els veïns de Sants proposen nous usos per a la coberta de les vies de tren, El Periódico
Els veïns de Sants proposen nous usos per al calaix que cobreix les vies, BTV