Casa per a un industrial de la ceràmica [en progrés]

Individual

ANY: 2020

ANY D'EXECUCIÓ: 2021

EMPLAÇAMENT: Nucli antic de Vila-real

SUPERFÍCIE: 292 m²

COL.LABORADORS: Edgar Ayet Pallarés (redacció amidaments) i Arkenoca SCCL (enginyeria)

L’encàrrec és rehabilitar la casa que es van fer l’àvia i l’avi, i que es troba dins de les muralles de Vila-real per viure amb un alt grau de confort i rebaixar les demandes energètiques.

Ens trobem amb una construcció de l’any 1955 que ocupa la totalitat d’una parcel·la de 72 metres quadrats i una amplada variable que oscil·la entre els 4,5 metres i els 3,9 metres. Les tècniques constructives de l’habitatge són diverses i reflecteixen l’economia de materials dels anys de la postguerra, les biguetes ceràmiques conformades in situ per tal de reduir al mínim l’acer i el formigó en són bona prova. La façana és d’estil eclèctic amb motllures i estucats de calç amb una paleta de colors predominantment verda i blanca. La coberta és plana i presenta un treball amb ceràmiques locals que combina la terra-cuita amb ceràmiques esmaltades amb diferents escuts i símbols.

L’organització de la planta es fa a partir de 5 franges on les senars són espais servits i les parells són servidors, amb les comunicacions verticals i el pati de llums. La intervenció no canvia aquest caràcter i manté l’escala de planta el·líptica d’herència modernista, però sí que reinterpreta el pati reconfigurant-lo per complet on la intenció de captar més llum i augmentar metres en la zona central queden reflectits en secció minvant des de coberta a planta baixa.

L’amplada útil de la casa determina la ubicació dels espais servidors, situant-los als extrems i deixant el centre amb la densitat d’instal·lacions i espais menys estàtics que els dormitoris.

Pel que fa a materialitat l’argila cuita és la protagonista. Les ceràmiques de coberta han estat fabricades en una de les primeres fàbriques ceràmiques de Vila-real i els esmalts verds són referència directa als orígens mallorquins de la família, l’estructura vertical i horitzontal és ceràmica i tots els murs són coberts amb peces de format petit de ceràmiques esmaltades disposades en sanefes acolorides.

El projecte reconeix la importància de l’argila i la incorpora en diferents formes segons la seva funció. El gres porcellànic, els maons de ceràmiques cuites, els esmalts i els morters i pintures d’argila sense coure són la paleta material a partir de la qual es revesteixen o es descobreixen els diferents paraments de l’immoble.

L’estratègia bioclimàtica consisteix a abrigar-se allà on podrien haver-hi guanys o pèrdues indesitjades, maximitzar la inèrcia tèrmica i captar i dissipar calor pel pati i el nucli vertical. Els elements de captació i dissipació són dues claraboies germanes que tanquen a mode de barret els dos únics espais de la casa que la creuen de dalt a baix.