Casal de Joves de Corbera de Llobregat

Equipament

ANY: 2019-2020

CLIENT: Ajuntament de Corbera de Llobregat

EMPLAÇAMENT: Corbera de Llobregat

SUPERFÍCIE: 400 m²

Des de finals de 2019 i al llarg del 2020 vam dur a terme un procés participatiu per a decidir com havia de ser el nou casal de joves de Corbera. Es va definir l’ús i el disseny de l’espai a partir de les necessitats dels futurs usuaris i usuàries de l’espai. El casal de joves s’ubicarà a dues plantes en desús de la Societat Sant Telm. El resultat del procés ha estat un avantprojecte arquitectònic desenvolupat per Lacol que permetrà avançar en la creació d’un nou casal de joves a Corbera, així com l’arranjament de l’espai exterior.

L’edifici de la Societat Sant Telm data de l’any 1919 amb un ús de local social, cafè i teatre. Actualment és de titularitat privada de la Societat de Sant Telm i aquesta entitat hi desenvolupa les seves activitats. Ha arribat a un acord amb l’Ajuntament per a la cessió dues plantes soterrànies, actualment sense ús, per a la instal·lació del Casal de Joves municipal.

L’estratègia de la intervenció és aconseguir uns espais de qualitat especialment en les zones comunes i de circulació, ja que en aquest tipus d’equipament són els espais on es produeix la major part d’interacció entre els usuaris i on es fa més vida. És per aquest motiu que s’ubica la circulació en façana tot col·locant les sales d’activitats a la zona interior. Aquest fet també permet fer connexions espaials entre la planta baixa i la planta primera en aquests espais de circulació que generen situacions i relacions que enriqueixen el programa.

El programa s’estructura de manera que la planta baixa acull com a ús principal un generós espai polivalent a l’accés de l’equipament que exerceix la funció de punt d’informació per als usuaris, punt de trobada i estada informal, i espai d’esdeveniments de petit format. Aquest espai està equipat amb un taulell d’atenció i informació ubicat davant de l’accés, una petita grada i un petit office. Des d’aquest espai s’accedeix al nucli vertical existent de l’edifici de Sant Telm, a l’ascensor que connecta amb la resta de plantes de l’edifici i també a una escala de caragol per accedir a la planta primera de l’equipament. La planta baixa es completa amb un buc d’assaig musical.

A la planta primera s’ubica tot el programa de sales que permetran desenvolupar activitats, tallers, reunions, assajos, etc. cadascuna d’elles amb la seva zona d’emmagatzematge de material. Es distingeixen sales de mida petita (S), mitjana (M) i gran (L) intentant aportar diversitat de capacitat i flexibilitat amb els seus tancaments. A la planta primera també s’ubica el nucli de lavabos equipat amb unes grans piques obertes per a neteja d’estris que es facin servir en alguna activitat i dues cabines de bany adaptades. A la zona del nucli exterior s’aprofita l’espai disponible per a ubicar-hi un espai d’emmagatzematge independent.

Pel que fa a les circulacions, el nou Casal de Joves aprofita el nucli vertical existent en el cos oest de l’edifici com a nucli principal de circulacions verticals de l’equipament . D’altra banda, es preveu instal·lar un ascensor a l’edifici aprofitant una reserva d’espai ja existent a l’edifici per a fer accessibles tots els nivells de l’edifici. D’aquesta manera, quedaria habilitat un accés accessible al Casal de Joves des del carrer Andreu Cerdà mitjançant aquest nou ascensor, ja que l’accés principal del Casal de Joves des del carrer Santa Magdalena no és accessible a causa del fort desnivell del terreny en aquesta zona.

A nivell de funcionament climàtic, la proposta pretén minimitzar la demanda d’energia de l’equipament aprofitant les perfectes condicions d’orientació i posició de l’edifici, ja que té una gran façana ubicada a sud i la cara nord està en contacte amb el terreny fet que en minimitza les pèrdues i li dóna una gran inèrcia tèrmica a l’espai. Així doncs, es busca la major captació tèrmica per la façana sud a l’hivern que permeti escalfar l’espai de forma natural i, per contra, una bona protecció solar a l’estiu per tal de minimitzar la incidència solar a l’interior. En aquest sentit, es proposa un espai balcó exterior en planta primera (buscant el mimetisme amb el balcó existent de la planta superior) que faci de visera per a la protecció solar a l’estiu de les obertures de la planta baixa., de la mateixa manera que ho fa el balcó existent per a les obertures de planta primera.

En l’adequació de la zona exterior ubicada entre l’edifici i el carrer inferior de Santa Magdalena, l’objectiu és habilitar un nou accés a l’edifici des del carrer de Santa Magdalena, que esdevindria l’accés principal del nou equipament del Casal de Joves per tal d’independitzar el funcionament d’aquesta nova activitat de l’activitat ja existent de la Societat de Sant Telm. L’estratègia de la intervenció per a la zona exterior és adaptar-se al màxim a la topografia del terreny actual per tal de minimitzar el moviment de terres i la formació de murs de contenció i talussos. En aquest sentit, la proposta es diferencia clarament en dues parts: una primera des del carrer de Santa Magdalena fins a un replà existent ubicat al vèrtex sud-oest de l’edifici, i una segona part formada per la terrassa exterior a nivell de la planta baixa del casal de Joves. Com a sistema constructiu es proposa treballar amb gabions per als diferents murs de contenció que es generen, amb elements prefabricats de formigó per al tram lineal més suau i amb estructura metàl·lica d’acer galvanitzat per a l’escala que permet accedir a la terrassa superior.