Habitatge unifamilar al Masnou [en progrés]

Individual

ANY: 2020

ANY D'EXECUCIÓ: 2021

EMPLAÇAMENT: El Masnou

SUPERFÍCIE: 185 m²

COL.LABORADORS: Vinclament (arquitectura tècnica)

L’habitatge s’explica principalment en secció. A causa del desnivell del terreny la construcció es desenvolupa amb mitges plantes, comunicades per una escala central, oberta a un espai vertical. Aquest buit uneix les plantes i afavoreix les visuals i les diagonals.

La construcció es realitza principalment amb estructura de contralaminat de fusta, deixant els forjats vistos per ambdós costats. Aquesta estructura es recolza en uns murs de bloc de formigó, que contenen les terres, els forjats en contacte amb el terreny es realitzen amb formigó.

Es treballa la component energètica aprofitant el màxim les estratègies passives; mitjançant la inèrcia en els forjats en contacte amb la planta baixa (formigó polit), la ventilació creuada -aprofitant la brisa marina-, l’aïllament continu exterior i una bona protecció solar a l’estiu i la màxima captació a l’hivern.