Sotrac habitatge cooperatiu [en progrés]

Cooperatiu, Habitatge

ANY: 2020- (en progrés)

CLIENT: Sotrac Habitatge Cooperatiu SCCL

EMPLAÇAMENT: Carrer Constitució 43, Barcelona

SUPERFÍCIE: 3.596 m²

COL.LABORADORS: SO (consultoria ambiental), PauS- Dani Calatayud i Coque Claret (consultoria projecte), M7 (enginyeria), Arkenova (enginyeria), Arrevolt (arquitectura tècnica), Miguel Nevado (estructura) i Àurea Acústica (enginyeria acústica)

La Cooperativa d’habitatges Sotrac ha resultat guanyadora del concurs públic de l’ajuntament de Barcelona per a solars destinats a habitatge cooperatiu en cessió d’ús de l’any 2020. El solar, situat al carrer Constitució 43, forma part del recinte de can Batlló i es troba a escassos 100 metres de la Borda. L’edifici contindrà 38 habitatges distribuïts en 6 plantes d’alçada, entre les quals una d’elles serà en format cluster, diversos espais comunitaris i un local destinat a un projecte de l’economia social i solidària. 38 habitatges mirant al parc de Can Batlló i espais comunitaris oberts al barri. Amb la idea de generar habitatges els més igualitaris possibles quant a visuals i relació amb el parc, maximitzar les condicions de captació solar i permetre la ventilació creuada, es proposa orientar-los tots en la mateixa direcció: sud/sud-oest. Així doncs, les zones amb pitjor orientació es destinen a circulacions verticals i a espais que complementen els habitatges.

La planta baixa vol ser una infraestructura que es pugui obrir parcialment al barri, essent l’espai més públic de l’edifici i, on se situen la gran part d’espais comunitaris. Hi trobem diversos tipus d’espais comunitaris segons el seu grau d’obertura al barri: els accessos principals a l’edifici, la cuina-menjador, un espai polivalent i multiús i una zona més domèstica com a espai d’infants o espai de treball. Es proposa un edifici que té en compte l’accessibilitat universal, la inclusivitat i la perspectiva de gènere tant en els espais privatius d’habitatge com en els diversos espais comunitaris.

Tots els habitatges són passants amb accés directe per passera des del pati i terrasses de grans dimensions orientades al parc. Es plantegen habitatges de diverses mides i morfologies per poder atendre les necessitats de les diferents unitats de convivència. Per poder donar un grau major de flexibilitat, s’introdueixen les habitacions satèl·lit (2 per planta i 10 en total). Aquestes peces autònomes i equipades amb bany compartit o privatiu permeten ampliar o reduir els habitatges de manera discontínua, obrint la possibilitat a usos molt diversos: treball productiu des de casa, autonomia de gent gran/adolescent, espai de joc o estudi per infants, acollida de familiars o amistats, etc. D’altra banda, una de les plantes d’habitatge es destina a un cluster, una tipologia innovadora de disseny i distribució d’habitatges, ja implementada en projectes comunitaris a països com Suïssa, Alemanya o Àustria.  És un model habitacional on un conjunt d’habitatges de mides reduïdes s’agrupen al voltant d’espais d’ús compartit (cuina, sala-menjador i espai de lectura-treball) per potenciar, encara més, la vida col·lectiva en l’àmbit més quotidià.

L’estructura principal de l’edifici es realitza amb panells de fusta contralaminada tipus CLT, recolzats sobre un basament de planta baixa de formigó armat. L’ús d’aquest material permet reduir el 40% de les emissions de CO₂ en l’estructura de l’edifici. Es planteja minimitzar la demanda energètica de climatització mitjançant una bona estratègia bioclimàtica i l’ús sistemes passius.  La morfologia compacta del volum, l’orientació dels habitatges, la inèrcia tèrmica dels paviments i l’ús de l’atri com a element regulador de temperatura, permetran una demanda molt baixa, gairebé nul·la, de calefacció a l’hivern. D’altra banda, a l’estiu es proposa garantir el confort mitjançant una protecció solar formada per tendals mòbils, la ventilació natural nocturna, una bona gestió de l’atri per a refrescar l’espai mitjançant un mur vegetal i el suport de ventiladors de sostre als espais d’estar. En una segona fase, s’introduirà la instal·lació de mòduls fotovoltaics en coberta, així com el control del cicle hídric, infiltrant l’aigua de pluja al parc i reaprofitant les aigües grises. L’objectiu és reduir un 40% el cost energètic en comparació amb un edifici tipus; amb la previsió d’arribar a un confort òptim amb només 37 € mensuals en consums.