Procés de participació sobre l’espai de La Model

Territori

ANY: 2018

CLIENT: Ajuntament de Barcelona

EMPLAÇAMENT: Barcelona

COL.LABORADORS: Equal Saree

Projecte premiat en els Premis AJAC XII, en l’àmbit de processos participatius.

El tancament i la recuperació d’aquest espai singular per a la ciutat representa una oportunitat única per a Barcelona. Una oportunitat de regeneració urbana que convertirà un recinte opac en un lloc singular que generarà vida al seu voltant. L’objectiu del procés participatiu era debatre i fixar conjuntament el futur d’aquest espai, tenint en compte el grau de protecció patrimonial i de preservació de la memòria, els usos i equipaments que hauria d’acollir i la configuració urbana que hauria de tenir. Durant el procés s’han realitzat activitats de diferent caire, tallers temàtics i accions amb col·lectius, per arribar a una gran diversitat de persones i recollir la pluralitat d’opinions existents. Com a resultat, s’han redactat 23 criteris que recullen les diferents veus del procés i que constitueixen les pautes a seguir per un futur projecte de transformació.

Tallers temàtics

Amb l’objectiu de buscar el màxim consens sobre els aspectes més rellevants de la Model, s’han realitzat un total de quatre tallers oberts a la ciutadania. Als tres primers s’han treballat els àmbits principals que afecten la transformació de la Model i, a l’últim, s’ha treballat l’encaix general de tot el treballat amb anterioritat. Durant els tallers s’oferia espai per a infants per facilitar la participació de les persones que en tenen cura.

  • Taller 1- Patrimoni i memòria. A partir de l’estudi històric i amb fitxes informatives per a cadascuna de les edificacions, s’ha debatut i argumentat les potencialitats de cadascuna de les peces, la necessitat de conservar-les o la possibilitat d’enderrocar-les. No s’ha tractat d’arribar a propostes i consensos tancats, sinó de fer aflorar sensibilitats i posicionaments raonats.
  • Taller 2- Equipaments i habitatge. La sessió ha començat amb la presentació de les conclusions de l’estudi d’equipaments. En aquest taller s’han validat els equipaments previstos, i detectat aquells que no han estat contemplats a l’esborrany del pla d’equipaments però sí que són necessaris per al veïnat. S’han ubicat els usos, equipaments i habitatge de protecció oficial en relació a l’entorn proper.
  • Taller 3- Verd i carrer. La tercera sessió de participació s’ha centrat en la reflexió sobre el verd i el carrer i ha servit, en primer lloc, per definir l’encaix general de l’espai verd dins el conjunt de la Model i la relació amb el seu entorn. En segon lloc, per aconseguir propostes de noves activitats i usos tenint en compte la diversitat de persones (persones cuidadores, infància, adolescència, gent gran, mobilitat reduïda, dones). I, per últim, per reflexionar sobre les qualitats d’aquests espais tenint en compte criteris com la seguretat, l’accessibilitat, la mobilitat, la sostenibilitat o la identitat.
  • Taller 4- Posada en comú i debat final. En aquest darrer taller s’han treballat quins criteris reben un major grau de consens, utilitzant com a base del debat els resultats dels tres tallers anteriors. Un cop s’han obtingut els criteris s’ha comprovat la seva adequació en tres alternatives d’encaixos de la futura Model, que no eren propostes tancades sinó maneres d’abordar la seva transformació.

Accions amb col·lectius

Aquestes sessions s’han plantejat per tal d’incloure col·lectius que sovint no s’acosten als processos participatius, en aquest cas adolescents i joves. S’han realitzat activitats i dinàmiques adequades a la seva edat i interessos.

  • Jornada Jove. Aquesta sessió ha estat destinada específicament al jovent i ha tractat les següents qüestions: com ha de ser l’espai jove i els equipaments que el jovent necessita i quin tipus d’espai públic es vol. Alhora es va generar un espai de trobada de diferents espais joves de Barcelona, on van poder conèixer els projectes, iniciatives de cadascun i compartir inquietuds i metodologies de treball.
  • Jornada Camí Amic. Aquesta sessió ha estat destinada específicament a alumnes d’institut. En particular amb grups de 2n d’ESO que participaven a la jornada del Camí Amic. Han participat en dos grups de 80 i 110 alumnes. Després de visitar La Model, havien de discutir quines activitats voldrien realitzar al futur parc de La Model i descriure les característiques que hauria de tenir, repartits en grups de 8 alumnes.

Espai de difusió permanent

Durant tot el temps que ha durat el procés s’ha instal·lat al pati d’accés a la Model una gran pissarra amb la pregunta “Com t’imagines el futur de la Model?”, convidant a les persones visitants a dir la seva. També contenia informació sobre les temàtiques i les dades de cada sessió del procés, amb l’objectiu d’engrescar a participar. També durant els dies de portes obertes de l’antiga presó hi havia una informadora donant a conèixer el procés.

Resultats del procés

En total han assistit 279 persones diferents als tallers temàtics, 27 persones a la Jornada Jove i 190 alumnes durant la jornada del Camí Amic. Podeu consultar els resultats del procés als documents que trobareu la web de Decidim Barcelona: