Balanç Social

Realitzem el Balanç Social anualment des del 2012. El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: el funcionament econòmic i la política de lucre; la perspectiva de gènere; l’equitat i la democràcia interna; la sostenibilitat ambiental; el compromís social i la cooperació; i la qualitat del treball.

Aquí us podeu descarregar el nostre darrer Balanç Social sencer i la infografia de resum, amb dades corresponents a l’exercici 2020. A continuació us deixem algunes dades que considerem rellevants dels diferents ítems del BS:

Membres de l’organització

El 2020 hem estat tretza sòcies treballadores i una sòcia col·laboradora, i una persona contractada.

Economia

Dipòsits i préstecs ètics

El 2020 no hem dut a terme ni dipòsits ni préstecs de cap tipus. Lacol opera amb Caixa d’Enginyers, entitat cooperativa.

Formació

Compliment: 100%. S’inclouen les hores de formació a l’horari laboral i s’ajuda a cobrir el cost de la formació.

Qualitat laboral

Compliment: 100%. Lacol ofereix algunes millores laborals com millores dels permisos establerts per la llei en conciliació de la vida familiar i laboral, i espais d’atenció emocional i cura a les treballadores. Tot i això el qüestionari de qualitat laboral a les sòcies treballadores del BS és una de les eines que mirem amb més atenció i que ens serveixen cada any per fixar objectius a millorar de cara al futur. Aquest any les sòcies treballadores han valorat amb un 8,93 de mitja el seu grau de satisfacció global.

Igualtat salarial

El salari brut per hora més alt ha estat de 11,39€/h, el més baix de 9,51€/h (índex de banda salarial = 1,2), sense diferència per gènere.

Mercat social

Un 44,7% de les compres de béns i serveis s’han realitzat a entitats del mercat social, així com el 41,8% de les vendes. A més, el 87,8% de les compres provenen de proveïdors de la comarca.

Intercooperació
Compliment: 50%. Aquest 2020 ens hem traslladat a La Comunal, on compartim espai i gestió amb altres cooperatives, i on esperem que naixeran nous projectes d’intercooperació.

Contribució al procomú

Compliment: 33%. Utilitzem programes ofimàtics de programari lliure de manera regular i majoritària. Aquest 2021 hem passat a utilitzar alguns programes professionals també de programari lliure.

Perspectiva feminista

Compliment: 100%. Malgrat aquest % al BS som conscients que encara queda camí per recórrer i per això cada any intentem dur a terme activitats o formacions de cures i de perspectiva feminista.

Xarxes i moviments

Aquí podeu veure les xarxes de les quals formem part.

Interculturalitat

A Lacol hi ha un 0% de persones treballadores extracomunitàries (estrangeres) i un 0% de persones treballadores racialitzades.

Medi ambient

Compliment: 67%. Aquest era un tema que hem millorat al moure’ns a La Comunal, on hem millorat la gestió de residus (augmentant el % de residus que se separen) i eliminant les ampolles d’aigua de plàstic instal·lant un sistema de filtratge.