#Baixem (les 16 portes de Collserola)

Territori

CLIENT: Ajuntament de Barcelona

EMPLAÇAMENT: Canyelles, Barcelona

Proposta guanyadora per a la Porta 11:Canyelles.

La proposta es basa en una diagnosi pluridisciplinar i participada de l’àrea d’estudi,  en base a la qual es plantegen microintervencions lligades a uns criteris comuns de preservació del medi natural i reconeixement de les necessitats socials vinculades a dos eixos d’actuació principals.

L’estudi de la zona ha estat basat en anàlisis ambientals, socials, urbanístics i històrics realitzats per l’equip tècnic, a més d’una diagnosi participada vinculada al reconeixement de necessitats dels habitants de la zona. Considerem que per a desenvolupar transformacions urbanes d’aquesta complexitat és imprescindible la implicació i l’articulació dels diferents actors que intervenen en la construcció de la ciutat.

A partir de la diagnosi i d’acord amb uns valors basats en la preservació de la natura i l’impuls de xarxes socials associatives s’han establert criteris d’actuació agrupats en quatre blocs: medi ambient, usos i equipaments, gestió social i mobilitat.

L’anàlisi històric i natural ens ha revelat la importància de dos eixos principals, la riera de Can Carreres i la riera de Sant Genís, mitjançant els quals articulem una sèrie de microintervencions, diferenciades en alguns casos per fases, basades en els criteris anteriorment descrits.

A partir d’aquest punt només el compromís i la implicació de tots en el coneixement i el respecte de la biodiversitat de la serra permetrà en el futur una harmònica convivència entre Collserola i la ciutat.

Descarregar els panells en PDF